سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

دلم میخواد به ایران برگردم ...

دلم میخواد به ایران برگردم ...
احسان محمدی
احسان محمدی

لیــگ ســتارگان قطــر بــه یــک مقصــد شــیک بــرای فوتبالیســتهای ایرانــی تبدیــل شــده اســت. بــه دور از هیاهــوی رســانه های وطنــی، میرونــد در یــک فضــای ایزولـه و شـیک، کنـار چنـد بازیکـن نیمـه بازنشسـته مشـهور، در ورزشــگاههای مــدرن و بــا قراردادهایــی شــیرین بــازی میکننــد و بعــد چمدانشــان را برمیدارنــد و برمیگردنــد. اگــر مدیربرنامــه خوبــی داشــته باشــند ممکــن اســت بــه اروپــا برونــد وگرنــه بــه همیــن لیــگ نیم‌بنــد خودمــان بر میگر د نــد . صحبــت از لیگــی 49 ســاله اســت کــه ســتارگانی مثــل روماریــو، رائــول گونزلــس، پــپ گواردیــوال، فرنانــدو هیــرو، ژاوی، گابریـل باتیسـتوتا، مارسـل دسـایی، بـرادران دیبوئـر، اشـتفان افنبـرگ و ... در آن تـوپ زده‌انـد. حتـی دهـه 60 هـم پاتــوق بازیکنــان ایرانــی بــود کــه در رؤیــا هــم نمیدیدنــد بـه اروپـا برونـد. نکتـه جالـب اینکـه تنهـا بازیکـن ایرانـی کـه در ایـن لیـگ آقـای گل شـده، فرشـاد پیـوس اسـت کـه سـال 1367 بــرای الاهلــی بــازی کــرد. ایــن لیــگ کــه از لحــاظ امکانــات تمریــن، مســابقه و حتــی تصویربــرداری در آســیا نمونــه اســت، ماجراهــای عجیبــی دارد. بســیاری از بازیکنــان قراردادهــای کوتاهــی دارنــد کــه بیــن تیمهــا دســت بــه دســت میشــوند، در واقــع انــگار عمــدی بــرای ایجــاد یــک تــوازن وجــود دارد. اینکــه بازیکنــان هنــوز امضــای پــای قراردادشــان خشــک نشــده، لبــاس تیمشــان را عــوض میکننــد. رامیــن رضاییــان شــهریور 99 بــه الدوحیــل پیوســت و علیرغــم نمایــش خــوب و گلزنــی در چنــد دیــدار، بعــد از پنــج مــاه بــه الســیلیه منتقــل شــد. درســت مثــل زمزمــه جدایـی مهـدی ترابـی و علـی کریمـی. ترابـی کـه پرسـپولیس مثـل نـان شـب در لیـگ قهرمانـان آسـیا بـه او محتـاج بـود، قرمزهــا را در نیمــه راه تنهــا گذاشــت و 18 مهــر بــه العربــی پیوســت و بعــد از چنــد مصدومیــت بــه نظــر میرســد حــالا باشــگاه قصــد فــروش او را دارد! علــی کریمــی ســتاره محــوری اســتقلال نیمــه آبــان بــه القطــر رفــت و هنــوز ســه مــاه نشــده او را در لیســت فــروش قــرار داده انــد. ماجــرا بیشــتر بــه شــوخی شــبیه اســت. انــگار شــیوخ دســت و دلبــاز پــول اضافــی دارنــد و محــض تنــوع خـرج میکننـد وگرنـه ایـن همـه نقـل و انتقـال بـه هرچیـزی شــباهت دارد جــز بــازار فوتبــال! رضاییــان بــه صــورت غیررســمی ابــراز تمایــل کــرد کــه بـه پرسـپولیس برگـردد ولـی انـگار باشـگاه تهرانـی بیـش از مشــکالت مالــی، هنــوز از رفتــار او در تــرک ایــن تیــم و رفتــن بــه ترکیــه دلچرکیــن اســت. گفتــه میشــود علــی کریمــی و مهــدی ترابــی هــم بدشــان نمی‌آیــد بــه فوتبــال ایــران برگردنــد، جایــی کــه شــاید زمین‌هــای مخملــی و امکانــات کافــی و VAR نداشــته باشــد و دســتمزدها را دیــر بــه دیــر بدهنــد امــا شــور و هیجــان فوتبــال جاریســت. چیــزی کــه شــاید در خلــوت امیــد ابراهیمــی، روزبــه چشــمی، پژمــان منتظــری، شــجاع خلیــل‌زاده و مهــرداد پــولادی را وسوســه میکنــد . البتــه برخــی از هــواداران از هــر دو بازیکــن گله‌منــد هســتند کــه در روزهــای نیــاز، خانــه را تــرک کردنــد و الان کــه روزگار خوشــی در لیــگ قطــر ندارنــد، هــوس بازگشــت بــه سرشــان زده اســت امــا هــم اســتقلال بــه یــک رهبــر میانــی نیــاز دارد و هــم پرســپولیس بــا رفتــن بشــار رســن بــه یــک بازیکــن گرهگشــا محتــاج اســت کــه مثــل فصــل قبــل بــه موقــع گل بزنــد، پنالتــی بگیــرد و پــاس گل بدهــد. حتمــاً مذاکــرات پنهانــی در حــال انجــام اســت کــه نتیجــه آن بــه عــدد و رقــم قــرارداد و البتــه تمایــل بازیکنــان بســتگی دارد. هوادارانــی امــا گمــان میکننــد هنــوز ایــن عشـق و تعصـب بـه پیراهـن اسـت کـه حـرف آخـر را میزنـد! )ایــن یادداشــت پیشتــر در عصــر ایــران منتشــر شــده اســت(

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.