جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

تأمین لباس و سوءمدیریت انباشته در استقلال

تأمین لباس و سوءمدیریت انباشته در استقلال
امیر علیزاده
امیر علیزاده امیر علیزاده

از یــک باشــگاه فوتبــال کــه در شــش ســال ۸ مدیــر عامــل و در ســه ســال ۱۳ عضــو هیــأت مدیـره عـوض میکنـد، توقـع زیـادی نمیتـوان داشـت. همیـن کـه یـک تیـم تشـکیل میدهنـد و داخـل زمیـن میفرسـتند تـا هفتـه بـه هفتـه مسـابقه بدهـد، جـای شـکرش باقـی اسـت. جـای تأسـف اسـت امـا ایـن یـک حقیقـت اسـت کـه کار در باشـگاه بزرگـی مثـل استقلال بـه جایـی رسـیده کـه نمیتـوان انتظـار تصمیمـات درسـت و درمانـی را از مدیریـت آن داشـت تـا چـه رسـد بـه یـک برنامـه جامـع. هـرج و مـرج و آشـفتگی برنامـه روزمـره اداره ایـن باشـگاه اســت. بدهــی انباشــته سرســام آور و تــرس مــداوم از محرومیــت از شــرکت در رقابتهــای آســیایی و بســته شــدن پنجــره نقــل و انتقــاالت نتیجــه همیــن بی ثباتــی اســت. امـا آنچـه مایـه بهـت و حیـرت اسـت و حتـی بـا وجـود ایـن بی ثباتـی مدیریتـی هـم قابـل هضــم نیســت، وضعیــت تأمیــن لبــاس تیــم استقلال اســت. خبــر تأمیــن لبــاس استقلال در ایــن فصــل کــه در میــان هیاهــو و مشــکالت بزرگتــر باشــگاه گــم شــد، بــه خوبــی نشــاندهنده اوضــاع اســفناک مدیریــت در ایــن باشــگاه اســت. بعــد از اینکــه در ابتــدای فصــل اعـلـام شــد باشــگاه استقلال بــا اسپانســر تأمین کننــده لباســش بــه مشــکل خــورده و قــرار اســت کمپانــی چینــی لینینــگ جایگزیــن آلاشــپورت شـود، اواخـر مـاه آبـان ناگهـان اطلاعیـه ای صـادر شـد و باشـگاه اعـلام کـرد کـه لبـاس تیـم خـود را از تولیدکننــده ورزشــی ایرانــی »مجیــد« تهیــه میکنــد. آن هــم نــه بــا اسپانســرینگ. باشــگاه استقلال در ایــن اطلاعیــه بــا افتخــار اعــلام کــرد کــه ایــن لباسهــا را میخــرد: »سیاســت تیــم اقتصــادی و کارگــزار جدیــد باشــگاه استقلال، اســتفاده از بهتریــن و باکیفیتتریــن لبــاس موجــود در کشــور بــا رویکــرد خریــد لبــاس و نــه اسپانســرینگ برنــد لبــاس اســتشـاید بیثباتـی و تغییـرات پیدرپـی اجرایـی در باشـگاه استقلال باعـث شـد ایـن اطلاعیه جـدی گرفتـه نشـود امـا حداکثـر در هفته هـای گذشـته وقتـی تیـم بـا لباسهـای خریداری شـده از تولیدکننـده ورزشـی »مجیـد« بـه میـدان رفـت، ابعـاد ایـن فاجعـه مشـخص شـد. در بازاریابـی ورزشـی، اسپانسـرینگ تأمیـن لبـاس تیـم یـک حـق اسـت کـه هـر باشـگاه آن را در قالــب بســتههای حقوقــی بــه مزایــده میگــذارد و میفروشــد. فــروش ایــن بســته حقوقــی یکـی از منابـع مهـم و پایـدار درآمدزایـی یـک باشـگاه بـه شـمار مـیرود. تولیدکننـدگان ورزشـی هـم در یـک بـازار رقابتـی بـا باالتریـن پیشـنهاد ایـن حـق را میخرنـد تـا از طریـق پیونـد بـا یـک باشـگاه و تأمیـن لبـاس تیـم، هـم درجـه شـناخت از برنـد خـود را بـاال ببرنـد و هـم فـروش خـود را. در ایـران منتهـا بـه خاطـر تحریـم و بـازار غیررقابتـی و عـدم حفاظـت از حقـوق مالکیتـی و هـزار و یـک مشـکل دیگـر، فـروش و اسپانسـرینگ نقـدی دشـوار اسـت. بـا ایـن حـال باشـگاههای پرطرفــدار در ســالهای گذشــته توانســتهاند بــا برندهــای خارجــی و حتــی داخلــی قراردادهــای تهاتـری ببندنـد و بـا تأمیـن رایـگان لبـاس، اگـر درآمـدی هـم ایجـاد نمیکننـد، دسـتکم هزینـه اضافــهای هــم تحمیــل نکننــد. حتــی باشــگاههای پرطرفــدار کوچکتــر هــم در ســالهای اخیـر در ایـن مسـیر قدمهـای مثبتـی برداشـتهاند. البتـه بـه جـز فدراسـیون فوتبـال کـه در جـام جهانـی ۲۰۱۸ بـا خریـداری لبـاس الگـوی سـوءمدیریت بـود. بـرای همیـن اقـدام باشـگاه استقلال – آن هـم بـا وجـود بدهیهـای سـنگین و مشـکالت اقتصــادی عدیــده – بــرای خریــد لبــاس جــای شــک و شــبهه زیــادی باقــی میگــذارد کــه چــرا حـاال باشـگاه بـه یکبـاره بـه خریـد لبـاس روی آورده اسـت. بـه عبـارت دیگـر باشـگاه استقلال بـا ایـن کار یـک منبـع درآمـدی را بـه یـک مرکـز هزینـه تبدیـل کـرده و جالـب اینکـه روی ایـن کار برچسـب »سیاسـت اقتصـادی« هـم گذاشـته اسـت! از همــه بدتــر ایــن اســت کــه مدیریــت باشــگاه بابــت چنیــن اقدامــی بازخواســت هــم نمیشـود و هیچکـس نمیآیـد یقـه مدیریـت را بابـت ایـن تصمیـم بگیـرد کـه چـرا درآمدزایـی کــه نمیکننــد هیــچ، هزینــه اضافــی هــم میتراشــند! ایــن باشــگاه دولتــی اســت و از آنجــا کــه بودجــه میگیــرد و بــا بیتالمــال اداره میشــود، دســتکم بایــد زیــر ذرهبیــن دســتگاههای نظارتــی قــرار بگیــرد. وزارت ورزش کــه مالــک باشــگاه اســت و ایــن مدیــران را شــبانهروز تغییــر میدهــد چــرا نظارتـی نـدارد؟ سـازمان بازرسـی کل کشـور کـه بـر اسـاس اصـل ۱۷۴ قانـون اساسـی وظیفـه اش نظــارت بــر دســتگاههای دولتــی و حســن جریــان امــور و جلوگیــری از فســاد در ادارات اســت چــرا حتــی بــا وجــود چنیــن ســوءمدیریت فاحشــی ورود و بازرســی نمیکنــد کــه چــرا باشــگاه لباسهـای خـود را میخـرد و ایـن کارگـزار جدیـد کیسـت و احیانـاً چـه رابطـهای بـا تأمینکننـده لبــاس دارد کــه از آن خریــد میکنــد؟ ً امـا تجربـه نشـان داده کـه ایـن سـوءمدیریت ها متأسـفانه هیـچ پیامـدی نـدارد و احتمـالا تنهــا اتفاقــی کــه در ایــن باشــگاه میافتــد تغییــر چندبــاره مدیریــت اســت و ایــن تصمیمــات غلــط کــه ماننــد بدهــی و زیــان باشــگاه، فقــط روی هــم انباشــته میشــوند.

 

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.