سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

چهار غایب بزرگ مجمع فدراسیون فوتبال

چهار غایب بزرگ مجمع فدراسیون فوتبال
امیرساعد وکیل
امیرساعد وکیل دبیر کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک

مجمــع فدراســیون فوتبــال بعــد از فــراز و نشــیبهای بســیار در تاریــخ 8 آذرمــاه تشــکیل شــد و بارقه هــای امیــد بــرای روزهــای روشــن تر مدیریــت فوتبــال بــا آرایــش جدیـد پارلمـان فوتبـال ایـران شـکل گرفـت. هـر چنـد نقـش مجمـع فدراسـیون فوتبـال در ً اتفاقـات و وقایـع خبرسـاز فوتبـال کمرنـگ به نظـر میرسـد و در سـالهای گذشـته، اصـولا چشـمان اهالـی فوتبـال، بـه هیـأت رئیسـه فدراسـیون دوختـه شـده بـود تـا حرکـت رو بـه جلـو یـا معکـوس کشـتی فوتبـال ایـران را صرفـاً ِ بـه پـای سـکانداران ایـن کشـتی بنویسـند.  حقیقـت اینجاسـت کـه تحـول واقعـی در رویکـرد مدیریـت فوتبـال ایـران دسـت یافتنـی نخواهــد بــود، مگــر بــه تعبیــر مــاده 21 اساســنامه تــازه متولــد شــده فدراســیون فوتبــال، مجمــع بــه عنــوان مرجــع عالــی قانونگــذاری بتوانــد بــه یــک اتــاق فرمــان هوشــیار و چـالاک در سیاسـتگذاری و نظـارت بـر مدیریـت فوتبـال ایـران تبدیـل شـود. بنابرایـن جـای تردیـدی نیسـت کـه کارآمـدی مجمـع فدراسـیون فوتبـال، در گـرو اتخـاذ رویکـرد مشـارکت فراگیـر کلیـه نقش آفرینـان و سـهیم دانسـتن همـه نهادهـا و گروه هـای ذینفـع در پیشـبرد نهضـت فوتبـال خواهـد بـود. فدراســیون بایــد کلیــه فعالیتهــای فوتبالــی در کشــور را تحــت کنتــرل خــود داشــته باشـد و از ایـن رو مجمـع عمومـی فدراسـیونها بایـد در برگیرنـده همـه گروههـای ذینفـع در فوتبـال باشـد. در همیـن راسـتا بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه نقـش تأثیرگـذار بعضـی از بازیگـران کلیـدی حکمرانـی فوتبـال در دنیـای معاصـر؛ غیبـت برخـی نهادهـا و گروههـا در جمـع اعضـای مجمـع، هدایـت کشـتی فوتبـال را بـا دسـت اندازهـای بیشـتری روبـه رو خواهـد سـاخت. نخســتین غایــب بــزرگ مجمــع فدراســیون فوتبــال، کمیتــه ملــی المپیــک اســت.  فدراسـیون فوتبـال در شـرایطی اقـدام بـه حـذف کمیتـه ملـی المپیـک از فهرسـت اعضـای مجمــع در اساســنامه اخیــر کــرد کــه مقــررات فیفــا تصریــح میکنــد حــق شــرکت در مسـابقات فوتبـال المپیـک جوانـان بـه وسـیله کمیتـه ملـی المپیـک آن کشـور بـه رسـمیت شـناخته میشـود و البتـه پیـش شـرط آن، ایـن اسـت کـه کمیتـه مزبـور مـورد تأییـد کمیتـه بین المللــی المپیــک باشــد. منشــور المپیــک، ســند بنیادیــن شــرایط حضــور تیمهــای فوتبـال جوانـان در مسـابقات المپیـک اسـت و کمیته هـای ملـی المپیـک در کنـار نقشـی کـه در تعییـن مقـررات مالـی مسـابقات و درخواسـت خریـد بلیـت دارنـد، مسـئول تضمین رعایـت شـرایط حضـور تیمهـا در چارچـوب مقـررات کمیتـه بین المللـی المپیـک و فیفـا هسـتند.  بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده، 19 درصــد از فدراســیونهای فوتبــال جهــان، کمیتـه ملـی المپیـک را بـه عنـوان نماینـده فوتبـال جوانـان در ترکیـب مجمـع فدراسـیون فوتبــال خــود جــای داده انــد. دربــاره نقــش قابــل توجــه کمیته هــای ملــی المپیــک در فوتبــال، میتــوان بــه ایــن مثــال اکتفــا کــرد کــه در ایتالیــا عــلاوه بــر قوانیــن مجلــس؛ دســتورالعملهای کمیتــه ملــی المپیــک ایــن کشــور، روابــط لیگهــای فوتبــال و فدراســیون فوتبــال ایتالیــا را ســر و ســامان میدهنــد. دســتورالعملهای کمیتــه ملــی المپیــک بــه تصویــب کمیتــه اجرایــی فدراســیون فوتبــال ایتالیــا میرســند و بایــد در مقــررات لیگهــای ایتالیــا وارد شــوند. در اساســنامه فیفــا، همــه فدراســیونها و لیگهــا بایــد دیــوان داوری ورزش CAS ) ) را بـه عنـوان مرجـع نهایـی حـل و فصـل اختلافـات ورزشـی بـه رسـمیت بشناسـند. بـا ایـن حـال در نمونه هـای متعـددی، یـک مرجـع ملـی بـرای حـل و فصـل اختلافـات ورزشـی، قبـل از ارجـاع اختلافـات بـه دیـوان داوری ورزش پیش بینـی شـده کـه در کشـورهایی ماننـد فرانســه، ایتالیــا، تونــس و برزیــل اداره ایــن نهــاد ملــی حــل و فصــل اختلافـات ورزشــی بــا کمیتــه ملــی المپیــک ایــن کشورهاســت و امیدواریــم بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه در کمیسـیون حقوقـی کمیتـه ملـی المپیـک ایـران صـورت گرفتـه اسـت شـاهد تأسـیس هـر چـه زودتـر مرکـز ملـی حـل و فصـل اختلافات ورزشـی ایـران باشـیم. غایـب بـزرگ دوم مجمـع فدراسـیون فوتبـال ایـران، کانـون مربیـان اسـت. مجمـع فدراســیون فوتبــال لهســتان دارای 118 عضــو اســت کــه مربیــان در ایــن مجمــع دارای چهـار عضـو هسـتند. کانـون مربیـان از اعضـای مهـم فدراسـیون فوتبـال آفریقـای جنوبـی اســت و آمارهــا حکایــت از آن دارد کــه کانونهــای مربیــان، جــزو گروههایــی هســتند کــه از میــان گروههــای ذینفــع فوتبــال، در جمــع اعضــای مجمــع فدراســیون فوتبــال کشــورها ً ً دیـده میشـوند. اهمیـت حضـور کانـون مربیـان بـه انـدازهای اسـت کـه معمـوال معمـوال عـاوه بـر عضویـت در مجمـع، ایـن کانـون در کمیتـه اجرایـی فدراسـیونها هـم عضویـت دارد. بــرای نمونــه، میتــوان بــه فدراســیون ایتالیــا، کامــرون و ســاحل عــاج اشــاره کــرد. ضمــن اینکــه اتحادیــه ملــی مربیــان، یکــی از گروههایــی اســت کــه در تدویــن منشــور فوتبــال فرانســه نقــش اساســی ایفــا میکنــد. بررســیها نشــان میدهــد در 63 درصــد از فدراسـیونهای فوتبـال در جهـان، مربیـان در ترکیـب مجمـع فدراسـیون دارای نماینـده هســتند. سـومین غایـب در میـان اعضـای مجمـع فدراسـیون فوتبـال، کانـون داوران فوتبـال ایــران محســوب میشــود. داوران نیــز یکــی از گروههــای ذینفــع مهــم فوتبــال هســتند کـه بـه لحـاظ نقـش غیـر قابـل انـکار خـود در دنیـای فوتبـال، در ترکیـب اعضـای مجمـع فدراســیونهای فوتبــال دنیــا جــای گرفتهانــد. بــرای نمونــه، فدراســیونهای فوتبــال آمریــکا، انگلیــس، ایتالیــا و اســپانیا قابــل ذکــر هســتند. اهمیــت کانــون داوران در حــدی اســت کــه در برخــی کشــورها بــا حــق رأی و در برخــی کشــورها بــدون حــق رأی، شــاهد حضــور ایــن کانــون در جمــع اعضــای کمیتــه اجرایــی فدراســیونها هــم هســتیم. الزم بــه ذکــر اســت تقریبــاً در همــه فدراســیونهای جهــان، کمیتــه داوران بهدلیــل اهمیــت فعالیتهایــش در زمــره کمیتههــای تخصصــی فدراســیونهای فوتبــال ایفــای نقــش میکنــد . در ارزیابـی انجـام شـده از فدراسـیونهای فوتبـال دنیـا، نماینـدگان داوران نیـز ماننـد نماینـدگان مربیـان جـزو اعضـای مجمـع 63 درصـد از فدراسـیونها هسـتند. غایــب چهــارم مجمــع فدراســیون فوتبــال کــه همــواره نمایشــی ســودمند و البتــه بی ادعـا در اداره مسـابقات فوتبـال از خـود ارائـه داده، نماینـده هـواداران فوتبـال اسـت کـه در کشـور مـا در حـال حاضـر، بـر اسـاس پروانـه فعالیـت صـادره، ایـن جایـگاه بـه جمعیـت حامیـان هـواداران فوتبـال ایـران تعلـق گرفتـه اسـت. ایـن جمعیـت، در یـک بیـان کلـی، در تحقـق نظـم، آسـایش و آرامـش مطلـوب در ورزشـگاه، تکمیـل رعایـت اصـول اخلاقـی در محیطهــای ورزشــی، هدایــت هــواداران و تماشــاگران بــه تشــویق بــازی جوانمردانــه و اجتنــاب از توهیــن و هتاکــی بــه بازیکنــان، مربیــان و داوران، تبلیــغ رعایــت بهداشــت و نظافــت محیــط ورزشــگاه و حراســت از امــوال بیت المــال، ارائــه خدمــات خــاص در مناسـبتهای ویـژه، یـاور صدیـق و پایبنـد بـه مبانـی دینـی و فرهنگـی در کلیـه رقابتهـای فوتبـال بـوده اسـت.  بـر اسـاس آمـار موجـود هـم اکنـون در 13 درصـد از مجامـع عمومـی فدراسـیونهای فوتبـال جهـان، اتحادیـه هـواداران بـه عنـوان عضـو مجمـع عمومـی حضـور دارد. بـا رشـد روزافــزون جایــگاه و تبعــات حضــور ســازنده و یــا مخــرب تماشــاگران در اســتادیومهای ورزشـی، بـه تدریـج شـاهد نقـش آفرینـی بیـش از پیـش اتحادیه هـا و کانونهـای هـواداری هسـتیم. بـرای مثـال، در سـال 2012 وزارت ورزش و گردشـگری لهسـتان بـه عنـوان مسـئول هماهنگــی امــور تــدارکات مســابقات یــورو 2012 لهســتان، خواســتار تأســیس نهــادی بــه نــام اتحادیــه هــواداران شــد کــه اکنــون در شــهرهای مختلــف ایــن کشــور بــا دســتگاههای دولتــی در حوزه هــای گوناگــون همــکاری دارنــد.  قطعــاً فهرســت غایبــان مجمــع فدراســیون فوتبــال ایــران بــه ایــن چهــار گــروه ختــم نمیشــود و بایــد امیــدوار بــود پــس از پیوســتن ایــن چهــار غایــب بــزرگ، مجمــع فدراســیون فوتبــال، زمینــه را بــرای حضــور نماینــده ســایر گروه هــای ذینفــع در مجمــع فراهـم آورد کـه از جملـه میتـوان از نماینـده مـدارس فوتبـال، نماینـده پزشـکان فوتبـال، نماینــده پیشکســوتان و غیــره نــام بــرد.

 

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.