چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

انصاری‌فرد: درباره آ.ا.ک از شجاعی مشورت گرفتم
خلیل آزمون: آلکنو به درد تیم ملی نمی‌خورد
آندو: سرژیک مثل کوه پشتم بود