شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

کاشتن باد و درو کردن طوفان
آنچه استقلال با خودش می‌کند: کاری شبیه تیم ساختن
کوله‌پشتی را بردارید، وگرنه باید چمدان را ببندید
پیشنهاد سردبیر